Preskočiť na obsah

Materská škola

Zriaďovateľ:

Obec Tarnov

Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Mlynaričová Jana – riaditeľka

Brehová Mária – učiteľka

Knapová Mária – upratovačka, školníčka na 60%

Paľuvová Silvia – kuchárka

Ing. Gaľanová Anna – vedúca školskej jedálne na 40%

Adresa: MŠ Tarnov 6, 086 01

Tel: 054/ 47 95 182

e-mail: mstarnov@gmail.com

Charakteristika MŠ

Naša MŠ „CHROBÁČIKOVO„, je jednotriedná s počtom detí 18 v školskom roku 2021/2022.

Sídlime v budove Obecného úradu.

Cez vstupnú chodbu prejdete do šatne, spálne, umývarne, triedy, LEGOherne
a na poschodie do jedálne a kuchyne.

História MŠ sa píše od roku 1964. Zriaďovateľom jednotriednej materskej školy je obec Tarnov.
Kapacita MŠ je daná zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon).
Prevádzka materskej školy je celodenná pre deti od 3 do 6 rokov.
Úsilie kolektívu MŠ o získanie dôvery rodičov v obci a širokej verejnosti bolo ocenené úspechom, čoho dôkazom je aj veľký záujem o našu MŠ aj zo strany rodičov okolitých obcí.
Priestory MŠ sú umiestnené v neúčelovej budove obecného úradu na dvoch podlažiach, teda sme v centre diania obce.
Vybavenie interiéru zodpovedá výchovno- vzdelávacím potrebám školy, každoročne sa dopĺňa a obnovuje.
Areál MŠ tvorí vlastný dvor s množstvom zelene a stromov, ktorý je vybavený telovýchovným zariadením pre sezónne činnosti. V susedstve sú ovocné záhrady, polia s výhľadom na pohoria Čergov a Busov a pri sútoku riek Sveržovka a Topľa. V ŠkVP, na základe materiálnych podmienok, umiestnenia budovy v centra obce i blízkosti prírodných lokalít, ako aj požiadaviek rodičov a rešpektovania osobitosti detí predškolského veku sa budeme bližšie profilovať v týchto oblastiach:

Enviromentálne zameranie školy, ktoré je obohatené o ekologické prvky a bádateľské aktivity s cieľom vytvárať zodpovedný postoj dieťaťa k životnému prostrediu a aktívnej ochrany našej zeme. Škola sa zameriava na plnenie úloh enviromentálnej výchovy na stimulovanie základov enviromentálneho vedomia, cítenia a konania. Súčasťou toho sú aj rôzne ekoaktivity a ekohry a každodenný styk s prírodou.

Zameranie na poznávanie kultúrneho dedičstva nášho regiónu obce a historických pamiatok nášho mesta s možnosťou návštevy jeho historických pamiatok. Ľudia v Tarnove si stále uchovávajú svoje ľudové tradície, v čom budeme aj s najmenšími obyvateľmi pokračovať, preto aj náš ŠkVP „Dieťa a svet s chrobáčikmi“ je orientovaný týmto smerom a budeme bližšie profilovať v týchto oblastiach.

VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Poslaním výchovy a vzdelávania je rešpektovať právo dieťaťa na šťastné detstvo, umožniť dieťaťu pozitívne emocionálne prežívanie.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno- motorickú, kognitívnu a citovo- sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Ďalšie ciele:

 • Rozvíjať osobnosť dieťaťa s ohľadom na jeho nadanie, potreby, záujmy a schopnosti v úzkej spolupráci s rodinou
 • Pripravovať dieťa na vstup do ZŠ získaním pocitu istoty, sebadôvery, rozvojom jeho intelektu, jazyka a emocionálnej stránky s dôrazom na prípravu detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Podporovať duševnú a telesnú pohodu dieťaťa rešpektovaním jeho individuality, špecifických potrieb a ponúkaním možnosti slobodnej voľby
 • Podporovať u detí rozvoj tvorivosti, kreativity, sebavyjadrenia, vlastnej fantázie, uplatnením pozitívneho hodnotenia
 • Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozvíjať u nich pohybové zručnosti a telesnú zdatnosť
 • Vytvárať základy pre zodpovedný prístup dieťaťa k prírodnému a spoločenskému prostrediu, rozvíjať enviromentálne cítenie
 • Utvárať pozitívny vzťah k rodnej obci, k rodnému mestu, poznávať, navštevovať jeho významné miesta a kultúrno- historické pamiatky
 • Podporovať elementárne počítačové zručnosti, ale aj rozvoj kritického a tvorivého myslenia s programom elementárnej počítačovej gramotnosti Poznávajme a objavujme svet s počítačom
 • Podporovať sociálno- emocionálny, psychomotorický, kognitívny rozvoj detí od 3 rokov v učebni Lego- dacta a Lego- duplo
  a udržiavaním ľudových tradícií S piesňou a tancom je vždy veselo

Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také obsahové celky a témy, ktoré oboznamujú deti s realitou. Deťom pri tom budú pomáhať kamaráti z Chrobáčikova:

Cvrček Hudobníček, Húsenička Divadelníčka, Meduškina čarovná ceruzka, Lúčny koník, s ktorým budú cvičiť,
Majster Tesárik a nápady z jeho dielne, Janko Trúdik, s ktorým sa budú učiť, čo sa patrí a čo nie.

Renčková Viera – predseda /delegovaná obcou/

Brehová Mária – člen /pedagogický pracovník/

Paľuvová Silvia – člen /nepedagogický pracovník/

Renčková Simona – člen /zástupca rodičov/

Mgr. Hajmacherová Ivana – člen / zástupca rodičov/

Čo nás čaká v júni 2022

1.6. /streda/ Medzinárodný deň detí

-Deň plný zábavy, hier a prekvapení

-Deň s mojou hračkou

-Maľovanie putovných kameňov

-Jazdy na kolobežkách, odrážadlách, bicykloch

-Divadielko

-Diskotéka

-Darčeky

3.6. /piatok/ Fotenie o 10:00 v zasadačke OÚ

-fotograf Milan Skurka

SADA: 7€ obsahuje: 1x spoločné foto, 1x foto 10×15, 4x malé foto, magnetka

                                   -podľa záujmu sa dajú fotky doobjednať

17.6. /piatok/ Rodinná opekačka pri príležitosti dňa otcov a rodiny

-od 16.00 na kopanine

-v réžii rodičov

20.6. /pondelok/ Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ

24.6. /piatok/ Výlet rodín

Kam: do Bardejova

Zraz:  9.00 hod. na parkovisku pod Kalváriou- Krátky rad

Program:    –    návšteva poľsko-slovenského domu

 • prírodovedné múzeum
 • obed- PIZZA piknik v tráve
 • bardejovské fontány
 • dopravné ihrisko
 • detské ihrisko
 • čokoládovňa
 • bannery okolo Tople –história Bardejova

25.6. /sobota/ Juniáles – v réžii OÚ a kultúrno-športovej komisie /bude plagát/

29.6. /streda/ Rozlúčka predškolákov s MŠ

– o 14.30 spoločný slávnostný olovrant

– o 15.00 prosíme rodičov, aby vybrali mladšie detičky z MŠ

– o 15:30 slávnostná rozlúčka predškolákov v sále za prítomnosti členov rodín

30.6. /štvrtok/ Koniec školského roka 2021/2022

– prevádzka MŠ je celodenná

Psychická príprava dieťaťa na vstup do MŠ- základ jednoduchšej adaptácie

Odporúčame rodičom dieťa na nástup do MŠ pomaly pripravovať – vzbudiť

v ňom záujem o pozitívny postoj rozprávaním….. Je tiež dobré, ak dieťa príde

s rodičom škôlku navštíviť krátko pred nástupom.

Dobré rady:

1.Rozprávajte sa o škôlke! –Čo všetko ho v škôlke čaká, čo všetko sa naučí a zažije, nájde si kamarátov, s ktorými sa bude hrať, stane sa z neho veľký škôlkár…..

2.Naučte dieťa na popoludňajší odpočinok! –Nemusí spať. Stačí, ak si vytvorí návyk, že poobede sa prezlečie a oddýchne pri rozprávke. Aspoň na krátku  chvíľu.

3.Vysvetľujte! –Že každý má v živote určité povinnosti a jeho „povinnosťou“ je

naučiť sa veľa nových vecí a hrať sa…. Že sa musí dodržať istá postupnosť od MŠ, cez ZŠ, až po dospelosť.

4.Dodržujte pravidelnosť! –Dieťa ba malo prichádzať i odchádzať v určitý stabilný čas –najskôr musí pochopiť, že vy sa pre neho vždy načas vrátite, aby

Sa cítilo bezpečne a mohlo si čas škôlky užívať a netŕpnuť, kedy prídete…

5.Nesľubujte, čo nemôžete splniť! A vždy splňte, čo sľúbite –dobré aj zlé!

-Dieťa má vynikajúcu pamäť a výborne si pamätá všetky vaše sľuby i hrozby.

Dôslednosť a rozvaha vám zaručia, že dieťa vás bude rešpektovať, pretože vie, že je na vaše slovo spoľahnutie…..

6.Vytvorte si rituály! –Pri príchode si vytvorte určitú stabilnú formu rozlúčky (napr. nakreslite sebe a dieťaťu na ruku rovnakú značku….),  alebo mu dajte dennú úlohu (napr. nech vám niečo pekné nakreslí….) V každom prípade je lepšie, keď rozlúčka netrvá dlho, lebo dieťa zneistie…..

7.Požiadajte o pomoc učiteľa! –Ak máte s dieťaťom ráno problém a nechce sa os vás „odtrhnúť,“ alebo pri akomkoľvek inom probléme, požiadajte o pomoc učiteľku.

Je dobré, keď pri adaptácii učiteľ a rodič spolupracujú a „ťahajú za jeden koniec.“ Skúsený učiteľ vám môže v mnohom pomôcť.

A čo je isté z dlhoročnej praxe a skúseností? Že postupná adaptácia je pre deti to najlepšie. Prirodzeným predlžovaním dĺžky pobytu v MŠ sa dieťa ľahko adaptuje a bude z neho veľký škôlkar.