Preskočiť na obsah

Základna škola

Zriaďovateľ školy:  

Obecný úrad Tarnov

Tarnov 6, 086 01 p. Rokytov

Riaditeľ školy:

Mgr. Iveta Rohaľová

e-mail: zstarnov@gmail.comzs@tarnov.sk

telefón: 054 4795282

Zamestnanci školy:

Mgr. Iveta Rohaľová – riaditeľka, učiteľka

Mgr. Alena Šoltýsová – učiteľka

Mgr. Marcel Záleha – rímsko-katolícky kňaz, učiteľ náboženskej výchovy

p. Mária Knapová – školníčka, upratovačka

Základná škola v Tarnove sa nachádza v južnom okraji Nízkych Beskýd, v údolí rieky Tople, v Ondavskej vrchovine, 9,5km od Bardejova na severozápad.

ZŠ je málotriednou a zároveň jednotriednou základnou školou bez právnej subjektivity. Od roku 2002 patrí pod správu obce Tarnov, ktorá je jej štatutárnym zástupcom a zriaďovateľom, od čoho sa odvíja jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodovanie. Je jedinou školou v obci, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov.

Od svojho prvopočiatku stála a dodnes stojí uprostred dediny v susedstve rímsko-katolického kostola. V budove sú dve triedy, riaditeľňa, sociálne zariadenia. Trieda, v ktorej prebieha edukačný proces je vybavená počítačmi. Druhá trieda je vybavená na výučbu telesnej výchovy a školského klubu detí. V súčasnosti školu navštevuje 11 žiakov t.j. škola je jednotriedna.

Našu školu navštevujú žiaci z  tunajšej obce, ale aj z okolitých obcií – Rokytov, Kružľov, Vyšný Tvarožec. V súčasnosti nemáme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Všetci žiaci školy majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni, ktorá je zriadená pri materskej škole. Všetkým žiakom sa usilujeme vytvoriť  podmienky podľa  ich individuálnych potrieb a záujmov.

ZŠ má dobré podmienky pre výchovno–vzdelávací proces. Je plynofikovaná a kapacitne  postačuje. Škola má dve  učebne. Obidve učebne slúžia na výchovno-vzdelávací proces a pre potreby ŠKD. 

Našim cieľom je vytvoriť spoločnú humánnu komunitu všetkých klientov a priaznivú pracovnú klímu pre všetkých . Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb.  Aktuálne informácie o aktivitách školy sú zverejnené  na nástenkách. Sn

Na škole pracujú 4 zamestnanci. Z toho sú dvaja  pedagogickí zamestnanci, jeden nepedagogický zamestnanec (upratovačka – školníčka) a miestny rímo-katolický farár, ktorý vyučuje náboženskú výchovu. Pedagogickí zamestnanci sú odborne a  pedagogicky kvalifikovaní pre vykonávanie svojej práce. Celkovú úroveň zvyšovania kvality výchovno – vzdelávacieho procesu realizujeme tak, že každý pedagogický zamestnanec má vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania počas školského roka, ktorý je v závere roka vyhodnocovaný.

Okrem toho vyučujúci si zvyšujú svoju odbornú úroveň aj tým, že sa zapájajú do aktivít poriadaných Metodickým centrom v Prešove, CVČ v Bardejove, Školským úradom Šveržov, 

a  inými organizáciami v okrese a kraji. Pravidelne si dopĺňajú odborné spôsobilosti v oblasti IKT, cudzích jazykov, priebežne sa špecializujú podľa potrieb školy v oblasti environmentálnej výchovy, žiakov so ŠPP, protidrogovej výchovy a zdravého života. Prirodzene udržujú pozitívnu klímu a dokážu správne odhadnúť, čo žiaci práve potrebujú.

Majú  zmysel pre povinnosť, kreativitu a flexibilitu  vo výchovno – vzdelávacom procese. Aktívne reagujú na zmeny týkajúce sa  modernizácie a  skvalitnenia  pedagogickej práce. Svedomito sa zapájajú do kultúrno – spoločenského diania v obci (príprava kultúrnych a športových podujatí) a príležitostne publikujú články do regionálnych  novín. Svoje doterajšie skúsenosti odovzdávajú študentom vysokých škôl počas súvislej praxe na škole a takto ich pripravujú na učiteľské povolanie a uvádzajú začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

Organizácia prijímacieho konania

Prijímacie konanie na základnú školu sa koná v mesiaci január – február zápisom žiakov do 1. ročníka. Samotnému zápisu predchádza dialóg medzi učiteľkami MŠ a ZŠ. Vyučujúce nám podajú informácie o telesnom a mentálnom vývine každého dieťaťa. V prípade zistenia porúch situáciu riešime v spolupráci s rodičmi a OPPP v Bardejove.

Zápisu sa zúčastňujú rodičia budúcich prvákov, ktorí prichádzajú do školy v sprievode učiteliek a detí z MŠ. Tento zápis sa uskutočňuje hravou formou v rozprávkovom štýle. Rozhovorom a rôznymi činnosťami, ktoré dieťa vykonáva prostredníctvom rôznych aktivít, vyučujúca zistí úroveň zrelosti dieťaťa na vstup do ZŠ. V prípade zistenia väčších mentálnych nedostatkov u dieťaťa odporúčame rodičom, aby sa poradili s pracovníkmi OPPP v Bardejove. Do prvého ročníka sa prijímajú žiaci na základe rozhodnutia, ktoré  vydáva riaditeľ školy, a ktoré obdrží  zriaďovateľ aj rodičia budúcich prvákov.

V oblasti športu

          Vďaka  dobrým podmienkam pre vykonávanie športových aktivít sa škola  v spolupráci s OÚ Tarnov a rodičmi angažuje v organizovaní rôznych športových aktivít takmer v každom ročnom období –Zimná olympiáda, Korčuľuje celá rodina, Plavecký výcvik, Juniáles.

           V oblasti IKT

Škola je zapojená do projektu Infovek.

          V oblasti kultúry – kultúrne poukazy

         Škola každoročne pripravuje projekty zamerané na uchovávanie ľudových tradícií a zvykov na dedine formou kultúrnych programov: Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, Deň  matiek, Fašiangy, Karneval, Deň otcov, Juniáles. Pozitívny vzťah ku kultúre pestujeme u žiakov prostredníctvom návštevy divadelného predstavenia v DJZ Prešov, návštevy kina, návšteva planetária, návšteva kúzelníka,… Zapájame sa do literárnych a výtvarných súťaží v rámci okresu. Prostredníctvom školských výletov navštevujeme hrady a zámky, jaskyne a múzeá ľudovej kultúry na Slovensku.

          V oblasti záujmovej činnosti – vzdelávacie poukazy

V rámci krúžkovej činnosti si môžu žiaci vybrať z ponuky školy rôzne aktivity o ktoré majú záujem. Žiaci sa zdokonaľujú v cudzom jazyku,  pohybových a tanečných zručnostiach a v IKT.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Škola veľmi dobre spolupracuje s Obecným úradom v Tarnove, s MŠ v Tarnove  s  dobrovoľnými organizáciami v obci – hasičský dobrovoľnícky zbor, červený kríž,… a ostatnou verejnosťou. Veľmi dobrá komunikácia prevláda medzi školou a rodičmi prostredníctvom poradných orgánov školy – Rada školy, Združenie rodičov školy.

.

  • Rada školy sa stretáva 2x ročne, pozostáva z  5 – tich členov (1 pedagogický zamestnanec,1 nepedagogický zamestnanec, 2 z radov rodičov, 1 poslanec obecného zastupiteľstva). RŠ má vlastný plán činnosti a vlastnú legislatívu. Pri ZŠ pôsobí ako poradný orgán. Podieľa sa na schvaľovaní ročného plánu školy, majú možnosť vyjadriť sa k autoevalvácií  školy, pomáhajú riešiť rôzne problémy na škole, podávajú návrhy na skvalitnenie výchovno–vzdelávacieho procesu.
  • 3x ročne sa stretávajú rodičia na celoškolskom a triednickom rodičovskom združení kde na základe vzájomnej konzultácie sa obidve strany  informujú  o žiakovi, jeho správaní a vzdelávacích výsledkoch.
  • Konzultačné hodiny pre rodičov na škole sú stanovené 1x mesačne. Vyučujúci sa snažia byť k rodičom prístupní a ústretový pri riešení problémov.
  • Spolupráca s OPPP v Bardejove – podľa potreby zo strany žiaka so zreteľom na ochranu osobných údajov a diskrétnosti  uvedených údajov v správe OPPP.
  • Spolupráca s podnikateľskými subjektmi – sponzorská činnosť, pomoc pri úprave okolia školy, zhotovovanie učebných pomôcok,.

Zloženie členov rady školy na obdobie 2017-2022

Zástupcovia rodičov:

Ing . Alena Halkociová

Mgr. Jaroslava Rychvalská

Pedagogickí a nepadagogickí zástupcovia:

Mgr. Alena Šoltýsová

p. Mária Knapová

Obecní zástupcovia:

Ing. Jozef Zubrik

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

·        Pobyt v ŠKD sa začína o 11.40 h.

·        Na obed a z obeda odchádzam v sprievode vychovávateľky alebo učiteľky.

·        Pred vstupom do budovy MŠ si uvedomím, že škôlkari majú popoludňajší  odpočinok, preto sa správam nehlučne, po schodoch nebehám, neskáčem. 

·        Z obedu sa vyhlasujem deň vopred alebo do 8.00 h daného dňa u vedúcej školskej jedálne.

·        Dodržiavam pravidlá cestnej premávky – po chodníku ideme vo dvojiciach, nebeháme, navzájom do seba nestrkám, cez cestu prechádzame po vyznačenom priechode pre chodcov.

·        V priestoroch školskej jedálne sa prezúvam. Topánky vzorne uložím na určené miesto, kabáty/vetrovky si vešiam na vešiak.

·        Dodržiavam hygienické zásady – pred obedom si umývam ruky, po obede si umývam zuby.

·        Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to ohlásim vychovávateľke.

·        Nikdy svojvoľne neopúšťam priestory ŠKD.

·        Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi vychovávateľky.

·        V čase záujmovej, relaxačnej a rekreačnej činnosti sa správam bezpečne.

·        K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

·        Po ukončení činnosti odložím vypožičané predmety na pôvodné miesto.

·        V čase určenom na učenie si starostlivo, s maximálnym sústredením plním zadané úlohy, nevyrušujem ostatných pri práci.

·        K spolužiakom sa správam kamarátsky, milo, nehádam sa.

·        Neskáčem do reči, ak niekto iný rozpráva.

·        Dodržiavam zásady slušného správania – pozdravím sa, používam „zázračné slovíčka“: Ďakujem!, Prosím!, Prepáč!, …

·        Pobyt v ŠKD sa končí o 16.00 h., odchod z ŠKD oznámim vychovávateľke.

S uvedenými pravidlami súhlasím a budem ich dodržiavať.

Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021 a k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu:

1. Otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v čase od 8,00 hod. do 8,30 hod. pred budovou školy, v prípade nepriaznivého počasia v triede.
Rodičia, ktorí sprevádzajú svoje deti, do školy nevstupujú. Výnimku tvoria rodičia prvákov. Tí môžu vstúpiť a sprevádzať svoje deti počas prvého dňa, samozrejme s použitím ochranného rúška.

2. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 3. 9. 2020 podľa riadneho rozvrhu hodín. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (Rúško-Odstup-Ruky).

3. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná.

4. V čase od 2. 9. 2020 – 14. 9. 2020 je používanie rúška v interiéri školy pre žiakov 1. – 4. ročníka odporúčané.

5. Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri.

6. Činnosť v ŠKD bude zabezpečená podľa záujmu od 3. 9. 2020.

7. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni bežnou formou na základe záväznej prihlášky. Stravovanie začína od 3. 9. 2020.

8. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie všetkých hygienicko epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

9. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy:
a) zdravotný dotazník žiaka (príloha č.1) –

b) po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2)

10. Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v čase podľa rozvrhu hodín len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. V nevyhnutnom prípade žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

11. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred vchodom. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

12. Zákonnému zástupcovi odporúčame obmedziť osobnú komunikáciu, odporúčame komunikovať so školou (riaditeľka,učiteľka-vychovávateľka) prostredníctvom telefonicky, na spoločbom chate ZŠ Tarnov,prípadne prostredníctvom mailovej pošty: zstarnov@gmail.com.
.

13. Škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

14. Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade:
– pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37,5°C a pod.)
– ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky.

15. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom.

16. V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonného zástupcu.

17. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Kým trvá dôvod karantény žiaka, žiak nemôže navštevovať školu.

V Tarnove, 27. 8. 2020 riaditeľka školy

Svet techniky v detskom svete

„Svet techniky v detskom svete“

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt Obce Tarnov v grantovom programe „Projekty zamestnancov“ sumou 1000 eur. Vďaka projektu „Svet techniky v detskom svete“, ktorého podstatou bolo priblížiť deťom svet techniky, zvýšiť kvalitu vyučovania prírodovedných a technických predmetov a umožniť deťom aktívne tráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami, sme mohli zakúpiť niekoľko učebných pomôcok a konštrukčných hier . Žiakov spoznávanie sveta techniky nadchlo o prácu s hrami prejavujú záujem.  

Zároveň sa žiaci v rámci projektu zúčastnili 1.októbra 2018 besedy so zamestnancom spoločnosti Volkswagen Slovakia. Prácu v spoločnosti im priblížil Ing. Martin Klimek, vďaka ktorému sme získali finančnú podporu od nadácie Volkswagen na projekt „Svet techniky v detskom svete“.

Druhej besedy sa žiaci zúčastnili 29.10.2018 s pracovníkom firmy TRANSUNIT, s.r.o., pánom Jozefom Šoltýsom, ktorý im porozprával o spoločnosti, ktorá sa zameriava na dodávku, modernizáciu a výrobu zariadení na výrobu betónových zmesí a betónového tovaru. Žiaci mali možnosť vidieť aj vybavenie pracovného auta šefmontéra tejto spoločnosti.

Krajšie na školskom dvore

„Krajšie na školskom dvore“

Nadácia Volkswagen Slovakia aj v školskom 2017/2018 finančne podporila v grantovom programe „Zelená dobrovoľníkom“ sumou 500 eur projekt Obce Tarnov „Krajšie na školskom dvore“.

Podstatou projektu bolo zapojiť  sa do spoločnej práce pri skrášlení areálu školy. Vytvorili sme ochrannú bariéru pre novovysadené rastliny vybudovaním nízkeho obrubníka, prekrytím netkanou textíliou a nasypaním mulčovacej kôry. Do týchto prác sa zapojili dobrovoľníci a rodičia, ale hlavne deti materskej školy a žiaci základnej školy, ktoré prácu poňali svojim spôsobom – urobili si z práce  hru a zábavu.

Nadácia Volkswagen 2017

Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2017 v grantovom programe „Projekty zamestnancov“ finančne podporila projekt Obce Tarnov „Chodník – spolu, krajšie, bezpečnejšie“ v areáli Základnej školy Tarnov.

Prvá fáza – Oprava poškodeného chodníka okolo budovy školy je úspešne za nami. 

Druhá fáza – Úprava okolia školy

Pozvánka

Pozývame deti, rodičov, dobrovoľníkov

na brigádu – Úprava a skrášlenie okolia školy

v pondelok 22. mája 2017 o 14,30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ďakujeme za spoluprácu.

Technika vo svete detí