Preskočiť na obsah

Verejná schôdza

1. Chodníky – v.r. 2015 projektová dokumentácia, delimitácia do majetku obce + stavebné povolenie, žiadosť cez PRV 7.2 rozpočet 89 000 € (len do výšky 100 000 €) jedna strana chodníkov–schválený projekt, po VO a korekcii z Poľnohospodárskej platobnej agentúry  77 375,31 €

Pripravujeme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, výzva má byť vyhlásená 10/2018.

2. Kult. dom – zateplenie, elektroinštalácia, žiadosť do výšky 100 000 €, stav. povolenie, projekt cez PRV 7.4 – zrušená výzva

Podaný projekt cez KŽP 431 v októbri 2017 – na komplexnú rekonštrukciu interiéru KD, zateplenie, elektroinštalácie, kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia, teplá voda, nové radiátory, dvere, javisko, podlahy, bezbariérový vchod 224 231,08 €

3. Rekonštrukcia MŠ (rozšírenie kapacity ),  OcÚ, knižnica, spolková činnosť- projekt v hodnote 175 103,12 €, využitie podkrovia na sklady, knižnica, archív, škôlku presťahovať na poschodie, vymeniť s priestormi OcÚ, v škôlke máme 19 detí a neprijaté detí, teraz je kapacita MŠ 15 detí 

4. Bytový dom – r. 2016 1.žiadosť – neschválená – 2.žiadosť r. 2017 po úprave projektu (energetické certifikáty) – schválená 538 580 € – 65 % z celkového rozpočtu úver s 1 % úrokom zo ŠFRB (úver splácaný nájomným) a 290 000 € – 35 % z rozpočtu nenávratná dotácia z MVaRR, výstavba zahájená vo februári 2018, momentálne sa rieši už zateplenie BD, vn. omietky, potery, dlažby, osadenie sanity, žumpy zrealizované, do konca r. prístupová cesta a parkoviska, kolaudácia najneskôr 6/2019,

Zaevidovaných 32 žiadostí o pridelenie bytu, len 16 bytov – 3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom BD

 (momentálne preverujeme skutočný záujem a robíme zoznam nájomníkov, ktorým bude pridelený byt na základe žiadosti) V roku 2019 nová žiadosť o výstavbu NBD, pre tých, ktorý byt nedostali

5. Základná škola rekonštrukcia a zateplenie strechy  – žiadosť o dotáciu na environmentálny fond 2015 – neschválená, opätovne podaná žiadosť tento rok – nevyhodnotená, ďalšia žiadosť na OÚ Prešov, odbor školstva – riešenie havarijného stavu

Sklad pri ZŠ – nová omietka vonk. aj vnútorná, nová strecha, nové zárubne, dvere, podlahy, chodník, upravený dvor, nová brána, bránka, parkovisko,  orezané stromy, žumpa opravená, zadný vchod ZŠ, schody – dlažba, studňa – nový príklop,

Rekonštrukcia kotolne, WC, šatne upratovačky v ZŠ – nové dlažby, obklad, omietky, maľovanie

6. Projekt C2 – kompostéry pre domácnosti , štiepkovač, drvič, malotraktor vo výške 60 849,80 € projekt nevyhodnotený, kompostovisko nemôžeme – ochranné pásmo pitnej vody.

7. Projekt C4 – likvidácia odpadu okolo rieky Tople, nelegálne skládky vo výške 43 893,95 € – bez vyjadrenia cez Enviromentálny fond

8. Verejné osvetlenie v obci rekonštrukcia, rozšírenie na novú IBV Lúky, Miestny rozhlas,  kamerový systém, optický kábel cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4

9. Prevencia proti kriminalite – ten istý projekt ako bezpečnostný – z 66 000 nám bolo schválené 5000 € v I. etape a 5 000 € v II. etape, opätovne podáme projekt  na dotáciu 55 000 €,

– mimoriadna žiadosť o dotáciu na detské ihrisko pri MŠ – 15 300 €

9. Detské ihrisko pri MŠ – stav. povolenie  – žiadosť cez splnomocnenca vlády – zrušená výzva

10. Parkovisko, oplotenie s označením Tarnova, chodníky, vyrovnanie terénu pri OcÚ. Chodník zničený pri OcÚ a ceste 1.triedy- výmena dlažby, dotácia 13 000 € z MF

11. Projekt na rekonštrukciu pož. zbrojnice + prístavba za požiarnou zbrojnicou, vchod do klubu DHZ, sprcha, WC, šatňa, sklad, úprava plochy  pred PZ, napojenie na kanalizáciu – schválená – 29 899 €

– Zaradenie DHZ do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ

– Žiadosť o pridelenie povodňového záchranného vozíka 14 318,54 €– schválená, prevzatý do majetku obce

– Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať

– 2 x žiadosť o darovanie služobného vozidla pre obec nepodporená, v r. 2017 sme zakúpili auto z autobazáru za 4 400 €, v terajšej dobe už každá obec vlastní aspoň jedno vozidlo

– Tento rok sme sa zapojili do projektu o dotáciu na elektromobil v hodnote 30 000 €, schválená zatiaľ len pre okresné mestá

12. IBV Lúky –- pozemky od majiteľov pozemkov odkúpené, 20 pozemkov predaných, nevysporiadaný pozemok Remeta, Dzurišin – súkromne riešia

– skolaudované napojenie NN vedenia podľa projektu– preplatené všetky náklady + nová trafostanica a vedenie na podnet VSD

– vodovod 1.etapa – rozpočet cca 13 000 €, výkopy na obecné náklady +  práce a materiál – skutočné náklady 6 000 € podľa projektu a stavebného povolenia

– vodovod 2.etapa – z predpokladaných 15 000 €-  na obecné náklady len výkop. práce a GO zameranie cca 800 €, materiál + montáž VVS na základe žiadosti obce – na náklady VVS GR Košice

– cesta – zatiaľ len spravené plochy, stiahnutie zeminy, navozenie štrku (žiadosť na ťažbu štrku schválená) pokračovať do konca r. 2018 po zrealizovaní plynofikácie – vyrovnanie plochy cesty, výškové zameranie, navozenie makadamu, valcovanie, konečné úpravy v r.2019

– odvodňovací kanál – projekt. dokumentácia pripravená, nevysporiadaný pozemok – nemôžeme stavebné vodoprávne konanie, zrealizované výkopové práce, preloženie kanálu pod cestou, vydláždenie, osadenie kanalizačných rúr – výber firmy na realizáciu po schválení stav. konania

– plynofikácia IBV projekt spracovaný, stavebné povolenie právoplatné, rozpočet 27 000 €, výber  zhotoviteľa VO (znížili sme cenu na 9 100 €, výkopy a zásyp v našej réžii), po potrebných revíznych, tlakových skúškach, GO zameraní, napojení do distribučnej siete požiadame o kolaudačné konanie

– 7 stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov zatiaľ, ďalšie sa pripravujú

13. Výstavba v obci pri hlavnej ceste– 5 stavebných povolení na výstavbu, 1 na prístavbu a rekonštrukciu, na novej ulici 1 stavebné povolenie

14 .V+S WELDING – územné konanie právoplatné, búracie práce sčasti ukončené, vodoprávne konanie a napojenie elektriny  ukončené, projekty haly, vrátnice, admin.budovy a jedálne, spevnené plochy a parkoviska spracované,  stavebné konanie – schválené, prebiehajú stavebné práce, prevádzka od r. 2019

15. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – podľa info od starostu na projekte sa pracuje, na kanalizáciu môžu žiadať len obce nad 1000 obyv. (spojená kanalizácia 4 obcí Tarnov, Sveržov, Rokytov, Mokroluh projekt spracovaný, územné konanie od r. 2010 predlžované)

16. Asfaltovanie miestnej komunikácie na novej ulici – 1.časť zrealizovaná, 2.časť po VO zrealizujeme po 1. októbri za financií z predaných pozemkov na novej ulici, v roku 2018 dotácia z MF neschválená

Miestna komunikácia okolo DN k RD Ceľuch, Knap – žiadosť o odkúpenie alebo dlhodobý nájom pozemku od Urbariátu PS Tarnov neschválená, ale súhlasia s asfaltovaním, OZ uznesením rozhodlo o asfaltovaní z rozpočtu obce

17. Odvodnenie ulice za mostom (Dufalová), upchatý kanál – nový zrealizovaný presmerovaním do Sveržovky, zemné práce + montáž, vyasfaltovaná ulica

18. Spojovací chodník z novej ulice k bytovkám – za peniaze z predaja pozemkov pod a pri bytovke družstevnej – dokončený, zmluva na odpredaj obecného pozemku a GO plán podaná na vklad do katastra

19. Orez a výrub stromov okolo Sveržovky – podaná žiadosť na správcu potoka SVP Košice bola schválená, realizácia v čase vegetačného pokoja po 31.10.2018.

20. Zakúpený malý traktor + vozík + odhŕňovač  snehu + kosačka, maximálne využitý  

       Zakúpená el. píla na drevo, rôzne náradie, rebrík veľký, krovinorez, motorová kosačka

21. Studňa na odvodnenie IBV – Lúky – vykopaná, osadené skruže, upraviť terén v okolí, v jari nestačí odvádzať vodu – hľadáme najvhodnejšie riešenie odvodnenia studničky

22. Projekt PSK 2016 – párty stan + pivné súpravy zakúpené. Projekt PSK 2018 – žiadosť na nové stoličky + stoly schválená vo výške 1 500 €, zakúpené bolo 100 ks čalúnených stoličiek, stoly opätovne podať žiadosť o dotáciu

23. Fond na podporu umenia – program na  OcÚ slávnosti, oprava harmoniky, basy, kroje-nové, ozvučenie – každý rok podávame- nepodporený

      FPÚ – knižnica – každý rok schválené 1000 € na knihy + 1500 € na nové vybavenie knižnice + dotácia na aktivity v knižnici

24. POD v roku 2015 – detské ihrisko na kopaninu – schválené 5 000 €, zrealizované + solárne osvetlenie, koše a informačná tabuľa

POD 2018 – oplotenie cintorína a revitalizácia – schválené 5000 €, momentálne sa realizuje

25. Dotácia na 6000 € – realizácia Vonkajšie fitnes z Úradu vlády schválená, VO ukončené, prvky objednané, len namontovať na ihrisko

26. Športujeme hravo a zdravo – dotácia 2 700 € na šport. akcie a šport. náradie pre deti

26. Amfiteáter – starý zbúraný, projekt na prekrytý amfiteáter, stavebné povolenie, realizácia v r. 2015 + druhý altánok a WC postavené, 2017 spevnenie strechy – ťažné laná.

Vyčistenie lesíka pri amfiteátri od suchých stromov, krovín, vykosenie terénu, pri VK predajni – polámané a poškodené stromy na základe povolenia odpratané, vyčistený terén

27. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov  Wolsfagen – chodník pri škole 500 €, záhon a živý plot ZŠ 500 € schválené a zrealizované, Matica slovenská – 200 + 100 na program obecné slávn.  a kroje, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  nadácia, pošt. banka-kroje, Nadácia Orange – studňa,  Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, Raifaisen, VÚB banka – rôzne žiadosti o dotáciu podané

28. MAS-schválená – pre každú obec určitá suma podľa podaných projektov – na skrášlenie a rozvoj obce, kalendáre MASky

29. ÚPSVAR – §52, 54, 50 J – pracovný pomer na plný úväzok na 9 mesiacov, §10,12 – 4hodiny 2x týždenne alebo 5x týždenne, niekoľko projektov a zamestnaných občanov obce na VPP aj opakovane, opäť podaná žiadosť na prac. od 1.10.2018 – schválená

30. Rozhodnutie o začatí JPÚ právoplatné, informatívne stretnutie majiteľov pozemkov, štúdia na vytvorenie 75  pozemkov, park, detské ihrisko, cesta, zelené plochy, odvodňovací kanál. Zaslaná výzva na zaplatenie poplatku za realizáciu JPÚ, nevyplatili všetci majitelia pozemkov, pozastavené, pokračovanie po voľbách ak bude záujem.

31. Lávka pod Vápenú – spoluúčasť obce na realizácii a financovaní materiálu vo výške 1200 €

32. ZŠ – máme 6 deti – rodičia z Tarnova dali deti do škôl v BJ, (6 detí ) mohlo byť 12 detí minulý aj tento rok, ako motivovať rodičov – lokalpatriocizmus, prejednané na OZ – dotácia na prenesené kompetencie nepostačuje na prefinancovanie ZŠ. Na OZ prizvané vedenie ZŠ, školská rada. OZ odsúhlasilo udržanie ZŠ, doplácanie z rozpočtu obce, boli roky s vyšším počtom žiakov, keď dotácia prevyšovala náklady na ZŠ. Demografická krivka stúpa, 6 detí na budúci rok do 1. ročníka (grafy, počty žiakov od r. 2002, keď bola škola delimitovaná na obec – v prílohe) v záujme zvýšenia počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy

Rekonštrukcia skladu pri ZŠ – využívaný , sklad VPP, sklad ZŠ, na zber papiera

Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 50 % úväzok) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie.

ZŠ  vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov.

Projekt Svet techniky – dotácia na vybavenie ZŠ 1000 €.

33. KNIHA O TARNOVE – z dôvodu zaneprázdnenosti autora nedokončená – spracovanie Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté

34. Tarnovčan – mužská spevácka skupina, Bábovka – ženská spevácka skupina – obec financuje oblečenie a umožňuje nácvik na OcÚ,

35. Odpady: nezvýšená suma 12 €, 4x do roka veľkokapacitný kontajner, nie pre jedného občana, pre celú obec- budeme monitorovať, neporiadok okolo kontajnera, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení

36. Dane z nehnuteľnosti – zvyšované 1 x v r.2016 (porovnanie s okolitými obcami) – len orná pôda a trávnaté porasty – zvýšený výber daní najmä od Agrodružstva

37. Žiadosť o oplotenie celého areálu Agrodružstva Tarnov – zrealizované, vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku opakovane urgované – neurobené, žiadosť o odklonenie jázd poľnohospodárskych vozidiel a techniky  po novej IBV a súkromných pozemkoch, dohodnuté stretnutie na riešenie situácie.

38. Zákaz vypúšťania fekálii na pozemky nových majiteľov IBV Lúky, zaslaná výzva – výrazne sa to upravilo, problém je s vypúšťaním fekálií do kanálu na dažďovú vodu pri hlavnej ceste

39. SSC – žiadosť o opravu poškodeného mostu v obci – zrealizovaná, vyčistenie odst. plochy pri odbočke na Kurov a čistenie kanálu okolo Nováka

40. VSD – žiadosť o prekládku trafostanice, rekonštrukciu na kioskovú s podzemným vedením  v parku pri ZŠ v roku 2016, s využitím plochy na parkovisko. Súhlasné stanovisko, ale na náklady obce- nie je to možné. Stretnutie s pracovníkmi VSD na konferencii, prisľúbené zaradenie do investičných akcií VSD do r. 2020.

Ďalšie práce :

–          Rekonštrukcia posilňovne, archívu,  kotolne, vypratanie podkrovia

–          omaľovanie stĺpov MR, hydrantov

–          Vonkajšie osvetlenie obecného úradu 5 svetiel

–          Omaľovanie lávky cez Sveržovku, maľovanie mostu na náklady SSC

–          Cintorín oprava chodníka, pokračovať v r. 2019

–          Maľovanie v ŠJ, MŠ, kancelária OcÚ, chodba  

–          Maľovanie v sále KD – chodba, kuchyňa WC, oprava dlažby, zbúranie dreveného vstupu, nový pult, stierky a nové regály v sklade kuchyne

–          Dom  nádeje – nová kuchynská linka     

–          ZŠ – nová brána, bránka, pletivo, vydláždenie parkovacieho miesta , záhon + živý plot

–          Žumpa pri škole opravená

–          Oplotenie ihriska na kopanine, oplotenie chodníka na ihrisko, plánované asfaltovanie

–          Výrub starých stromov okolo Sveržovky, lesopark pri ihrisku – povolenie máme

–           Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, kurty ….

Kultúrne akcie: Privítanie nového roka pri kostole, Fašiangová zabíjačka, silvestrovský ples, zimná olympiáda, uvítanie detí do života 3 x ,  Furmánske preteky 2x, Country bál 3x, každoročne  karneval detí MŠ a ZŠ, deň matiek, obecné slávnosti , stretnutie dôchodcov, jesenné párty ZŠ, MŠ, Mikuláš, pečenie perníkov, Vianočné čaro. Veľkonočná výstava,  Valali v mesce, Hornotopliansky jarmok 3x, záver roka – stretnutie starostky a poslancov so zamestnancami obce, členmi komisií a otcom duchovným

Materská škola – akcie – divadielko Gašparko, deň detí, deň rodiny – rodičia s deťmi pri spoločnej opekačke, spoločné výlety, príprava programov na obecné akcie

Zakúpené hojdačky, trampolína + rôzne hračky, hry,  postieľky, posteľné prádlo, osvetlenie cez dotáciu na predškolákov, podľa počtu detí

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bolvo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k dnešnému dňu cca 20 000 €.

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch – tento rok nevyužívame

Dotácie nenávratné : (zaokrúhlene)

– 290 000 € – nájomný bytový dom

– 78 000 € – rekonštrukcia chodníkov

– 30 000 € – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

– 14 300 € – povodňový vozík

– 13 000 € – parkovisko, plot a chodník pri OcÚ

– 6 000 € – vonkajší fitnes

– 5 000 € – detské ihrisko Program obnovy dediny 2016

– 5 000 € – rekonštrukcia oplotenia na cintoríne + revitalizácia Program obnovy dediny 2018

– 5 000 € – kamerový systém 1. etapa

– 5 000 € – kamerový systém 2. etapa

– 3 000 € x 3 roky – dotácia na DHZ – vybavenie, oblečenie

– 2 700 € – žijeme zdravo a hravo – šport. vybavenie

– 1 500 € – knižnica vybavenie nábytkom

– 1 000 € x 3 roky – knižnica – knihy

– 1 500 € – Prešovský samosprávny kraj – párty stan, stoly, lavice

– 1 500 € – Prešovský samosp. kraj – stoličky do sály, zasadačky

– 500 € – Wolkswagen – ZŠ chodník, dlažba

– 500 € – Wolkswagen – živý plot – tuje, záhon

– 500 € – Matica Slovenská – program na slávnosti, kroje

– 300 € – Komunálna poisťovňa_____________________________________

472 300 €-  spolu dotácie

Plánované aktivity :

–          Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu

–          Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– zabezpečiť žiadosť a projekt na dotáciu – výzva do konca roka

–          KŽP rekonštrukcia sály KD v hodnote 230 000 €

–          Rekonštrukcia MŠ, knižnice a OcÚ interiér, elektrina vyhodnotenie dotácie v októbri

–          Realizácia rekonštrukcie a prístavby požiarnej zbrojnice s klubom DHZ – WC, sprcha, sklad,

–          Zabezpečiť požiarne auto

–          Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou

–          Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri

–          Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky

–          Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD

–          Oprava chodníka na cintoríne . vymeniť dlažbu, plot cintorín dokončiť

–          Orez stromov okolo Sveržovky

–          Kamerový systém namontovať

–          Rekonštrukcia strechy ZŠ

–          Detské ihrisko pri MŠ

V oblasti kultúry čo nás čaká do konca roka 2018:

 1.              – Stretnutie dôchodcov 7.10.2018
 2.             –  Topľanský jarmok – 13.-14.10.2018 – Gaboltov – vystúpenie Tarnovčannedeľu o 14.00., guľáš pre Tarnovčanov zdarma
 3.             – jesenné (november)vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
 4.             – 9.12. – vystúpenie Márie Železnej – finalistky Zem spieva na Vianočnom čare

Ďalšie volebné obdobie – tradičné kultúrne akcie + opäť zorganizovať Zabíjačku a furmanské preteky

Prílohy :

–          Stav obyvateľov od r. 2014- 2018  štatistika

–          Počet žiakov v Základnej škole od delimitácie školstva na obec

–          Graf  počtu žiakov

VEREJNÁ SCHODZA – vyhodnotenie roka 2019

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove po voľbách do orgánov samosprávy dňa 15. novembra sa uskutočnilo dňa 1. decembra 2018. Za poslancov OZ boli zvolení : Ing. Jozef Zubrik, Viera Renčková, Jozef Host, Lenka Galiková a Ján Doicear.

1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná a skolaudovaná rekonštrukcia chodníkov jedna strana podľa PD a stavebného povolenia, žiadosť o platbu na PRV podaná, po skutočnom zameraní a korekcii z Poľnohospodárskej platobnej agentúry  72 316,13 €.

Pripravujeme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, výzva má byť vyhlásená 10/2018.

2. Kult. dom – Podaný projekt cez KŽP 431 v októbri 2017 – na komplexnú rekonštrukciu interiéru KD, zateplenie, elektroinštalácie, kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia, teplá voda, nové radiátory, dvere, javisko, podlahy, bezbariérový vchod schválená dotácia v septembri 2018 vo výške 212 …,.. €. Z dôvodu opakovaného verejného obstarávania a monitorovania realizácia rekonštrukcie v r. 2020.

3. Rekonštrukcia a modernizácia MŠ a knižnica, vrátane príslušnej infraštruktúry, spolková činnosť- projekt v hodnote 175 103,12 €, využitie podkrovia na knižnicu, krojovňu, archív, do budúcna v prípade navýšenia počtu deti, škôlku presťahovať na poschodie, vymeniť s priestormi OcÚ, teraz je kapacita MŠ 15 detí 

4. Dva nájomné bytové domy – 2 x 8 bytov (3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom NBD) – 2. žiadosť v r. 2017 po úprave projektu (energetické certifikáty) – schválená 538 580 € – 65 % z celkového rozpočtu úver s 1 % úrokom zo ŠFRB (úver splácaný nájomným) a 290 000 € – 35 % z rozpočtu nenávratná dotácia z MVaRR, výstavba zahájená vo februári 2018, NBD skolaudované v decembri 2018 a po zapísaní Kúpnej zmluvy na katastri odovzdané do užívania nájomníkom 1. mája 2019. Z rozpočtu obce sme vybudovali 1 časť spojovacieho chodníka v apríli a 2 časť v novembri 2019, dokončili sme spevnené plochy, prístupovú komunikáciu upravili cestnými obrubníkmi, štrkodrvou a frézovaným asfaltom pred odovzdaním do užívania, stojisko na koše – zatrávňovacou dlažbou a obrubníkmi. Prípojku na internet, TV signál a verejné osvetlenie zrealizovala firma, napojenie bytov sa uskutočňovalo v priebehu roka. Na verejné osvetlenie na základe žiadosti  na Ministerstvo financií bola schválená dotácia vo výške 12 000 €, zatiaľ nenapojené. Z dôvodu presakov žúmp pri NBD, obec požiadala zhotoviteľa o nápravu, po oprave nedošlo k úplnému odstráneniu vady, žiadané opätovne o odstránenie nedostatkov. Máme vytvorený zoznam žiadosti od žiadateľov o nájomný byt, v prípade  novej žiadosť o výstavbu NBD na základe rozhodnutia OZ, pre tých, ktorým byt nebol pridelený.

5. Základná škola rekonštrukcia strechy a zateplenie stropu  – žiadosť o dotáciu na environmentálny fond, opätovne podaná v roku 2018 – schválená vo výške 40 000 € s 5 % spoluúčasťou obce. Rekonštrukcia strechy a dažďových zvodov zrealizovaná v mesiacoch október a november 2019, preplatená na základe zdokladovania skutočného vyhotovenia vo výške 36 969,63 €, náklady obce 1 945,78 €. V decembri 2019 podaná žiadosť na Environmentálny fond na dokončenie zateplenia stropu a výmenu osvetlenia. Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov, bleskozvod a maľby sú neoprávnené náklady v rámci výzvy, zrealizovať z rozpočtu obce. Do budúcna dať vypracovať projekt na využitie podkrovných priestorov. Výmena sanity a WC zrealizovaná z podpory sponzora.

6. Verejné osvetlenie v obci rekonštrukcia, rozšírenie na novú IBV Lúky, Miestny rozhlas,  kamerový systém cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4 – neschválená žiadosť o dotáciu, podané odvolanie, nevyhodnotené.

7. Prevencia proti kriminalite – projekt na kamerový systém – z 66 000 nám bolo schválené 5000 € v I. etape r.2017, 5 000 € v II. etape r. 2018 a 5 000 € v r. 2019. Realizácia III. etapy v roku 2020. Podali sme žiadosť o nenávratnú dotáciu na Ministerstvo vnútra vo výške 24 000 € na projekt  meracie systémy na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci.

8. Oddychová zóna s detským ihriskom pri Nájomných bytových domoch cez MAS – žiadosť cez výzvu PRV 7.4 vo výške 30 000 € podaná v auguste 2019 – nevyhodnotená

9. Spevnené plochy a odvodňovací kanál a vyrovnanie terénu pri kostole  

10. Dotácia na projekt na rekonštrukciu pož. zbrojnice s príslušnou infraštruktúrou a spevnené plochy  schválená vo výške – 29 899 €. Realizácia výstavby apríl – september 2019, 5 % spoluúčasť a neoprávnené náklady na spevnené plochy z rozpočtu obce.  

– Zaradenie DHZO do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ

– Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať, zatiaľ nebolo pridelené zásahové vozidlo

– Zapojili sme sa do projektu o dotáciu na zakúpenie elektromobilu pre služobné účely obce, žiadosť v hodnote 30 000 podaná, ale z dôvodu veľkého množstva žiadosti nepodporená, schválená zatiaľ len pre okresné mestá

11. nevysporiadaný pozemok na výstavbu RD, odvodňovací kanál a komunikácia – Remetová Jolana,  Dzurišinová Adriana na IBV Lúky – súkromne riešia, dokúpený pozemok na cestu IBV a pozemok pre prípadnú výstavbu 3. NBD.

– cesta IBV Lúky – spravené plochy, stiahnutie zeminy, navozenie štrku, makadamu a frézovaného asfaltu, vyrovnanie plochy cesty, valcovanie, úpravy krajnice, výškové zameranie. Po vysporiadaní pozemkov vypracovať GO plán komunikácie, vyňatie z pôdy, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, realizovať po dokončení 70 % výstavby rodinných domov.

– odvodňovací kanál – projekt. dokumentácia pripravená, nevysporiadaný pozemok – nemôžeme stavebné vodoprávne konanie na celú dĺžku kanálu, zatiaľ zrealizovaný prekrytý odvodňovací kanál medzi bytovými domami – výkopové práce, osadenie kanalizačných rúr, čistiacich šácht, vyrovnanie terénu, vysadenie stromov a zatrávnenie z dotácie z Programu obnovy dediny vo výške 5 000 € so spoluúčasťou obce po VO – výber firmy na realizáciu

12. Jednoduché pozemkové úpravy Pod Horou, žiadosť podaná v r. 2017, pokračujú v rozsahu vysporiadania na 20 stavebných pozemkov nie 80 pozemkov z dôvodu nesúhlasu majiteľov parciel.

– Jednoduché pozemkové úpravy Na Stave – oproti Motorestu, pozastavené z dôvodu vyjadrenia povodia – zátopové územie, pozemky nevhodné na výstavbu.

– Jednoduché pozemkové úpravy Paryje – vypracovaný návrh a zoznam majiteľov, zvolať stretnutie, preveriť záujem o vysporiadanie pozemkov

–  časť obecného pozemku prístupová cesta bola odpredaná p.Geletkovi, ktorý chce stavať RD na svojom pozemku

–  zvolať stretnutie majiteľov pozemkov pri potravinách aj p. Remetu za účelom vysporiadania obecných a súkromných pozemkov,

– zvolať majiteľov pozemkov za obecným úradom, preveriť možnosti odkúpenia časti  na rozšírenie detského ihriska pre deti MŠ

13. plynofikácia IBV v hodnote 9 100 €, výkopy a zásyp v našej réžii), po potrebných revíznych, tlakových skúškach, GO zameraní, napojení do distribučnej siete skolaudovaná

14 .V+S WELDING – stavebné konanie právoplatné, zrealizovaná výstavba haly, vrátnice, administratívnej budovy a jedálne, spevnené plochy a parkoviska, vodovod, elektrická prípojka, odkanalizovanie dažďovej vody, stavebné práce ukončené, zmena napojenia prístupovej komunikácie – návrh na zmenu stavby pred dokončením, prevádzka od r. 2020 po kolaudácii.

15. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – prebieha územné konanie.

16. Orez a výrub stromov okolo Sveržovky – zrealizované na základe žiadosti na správcu potoka SVP Košice v čase vegetačného pokoja

17. Projekt PSK 2019 – nové stoly zakúpené žiadosť schválená vo výške 800 €, zakúpené bolo                                                           15 ks        

18. Knižnica – FPÚ – schválené 1000 € na knihy a dotácia na projekt Oživme spolu zabudnuté remeslá, schválená suma 1000 €, spolufinancovanie 53 €, trvanie: 1.4.2019 – 21.12.2019 Realizácia: Tkáčska,  Drotárska, Výšivkárska, Košikárska, Modelárska, Medovnikárska tvorivá dielnička. Noc s Andersenom, dňa 29.3.2019, príspevok obecného úradu: 85,79€ poplatky od detí: 70€, dobrovoľný darca: 25€

19. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov  Wolsfagen – technika vo svete detí -vybavenie v ZŠ – 995 €, Matica slovenská – 200 + 100 na program obecné slávnosti a športovo naladení, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  Nadácia, pošt. banka, Nadácia Orange,  Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, Raifaisen, VÚB banka, FPU–Kultúrno-osvetové aktivity–Tvorivé dotyky – rôzne žiadosti o dotáciu podané, nepodporené

20. ÚPSVAR – Cesta na trh práce – pracovný pomer na plný úväzok na 1 rok 1 zamestnanec, §12 – 4hodiny denne 1 pracovník, plánujeme zamestnať na projekt pre matky s malými deťmi 1 zamestnanca od 1.4.2019

21. . Letecké snímky obce fy CBS, zverejnené na web stránke obce a v priestoroch obecného úradu

22. KNIHA O TARNOVE – rukopis pred dokončením, návrh na grafickú úpravu, vydanie knihy v r. 2020,  spracovanie Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté, zabezpečiť sponzorov od podnikateľov žijúcich alebo pôsobiacich v obci

23. Tarnovčan – mužská spevácka skupina, Bábovka – ženská spevácka skupina – obec financuje oblečenie a umožňuje nácvik na OcÚ,

24. Odpady: poplatok za vývoz TDO zvýšený na 15 € z dôvodu zvýšených nákladov, 3x do roka veľkokapacitný kontajner, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení

25. Dane z nehnuteľnosti – zvýšené pri ornej pôde, TPP, lesné pozemky a dane pre podnikateľské objekty (porovnanie s okolitými obcami)

26. Vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku opakovane zrealizovať, žiadosť o odklonenie jázd poľnohospodárskych vozidiel a techniky  po novej IBV a súkromných pozemkoch, dohodnuté riešenie situácie – úprava poľnej cesty okolo DN až do Sveržova Agrfodružstvom.

27. Zákaz vypúšťania fekálii na pozemky nových majiteľov IBV Lúky, problém je s vypúšťaním fekálií do kanálu na dažďovú vodu pri hlavnej ceste, realizácia kanalizácia  v štádiu riešenia projektovej dokumentácie v spolupráci s obcou Rokytov a Mokroluh

28. SSC – žiadosť o úpravu a čistenie kanálu okolo Nováka

29. V roku 2019 bolo vydaných pre obec, občanov, firmy na území obce stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a podnikateľské objekty 12 povolení, kolaudačné konania 6 x, ohlásenie drobnej stavby 14 x,  územné rozhodnutia  2 x, vodoprávne konanie 1 x

30.Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, kurty ….

Kultúrne akcie:

Mikuláš v r. 2018 v sále KD s vystúpením ľudovej speváčky Marianny Železnej a občerstvením, privítanie nového roka 2019 pri kostole s ohňostrojom a občerstvením, finančný príspevok na nový rok 2020 obec poslala na trasnsparentný účet do Prešova pre obyvateľov poškodenej bytovky, ohňostroj a pohostenie zabezpečil sponzor – fy KULL a členka kultúrnej komisie Ľudmila Kuľková, karneval detí MŠ a ZŠ, deň matiek 26.5. vystúpenie deti ZŠ a MŠ, Bábovka, Tarnovčan, obecné slávnosti 29.6. s programom pre deti Boborland, vystúpenie ľudových súborov, tanečná zábava v amfiteátri, medzinárodné cyklistické preteky prejazd cez obec, 22.9. Rozlúčka s letom  na bicykli na kopanine, stretnutie dôchodcov sa neuskutočnilo z dôvodu prípravy na rekonštrukciu sály, poslanci rozdali darčekové poukážky v hodnote 10 €  všetkým dôchodcom, starostka obce poukážky, kvety a darčeky oslávencom a najstaršej občianke, jesenná párty v ZŠ, program Vianočná zvada v MŠ, Mikuláš s balíčkami v roku 2019,

Základná škola  

-vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov, v r. 2019 – 8. vydanie.

ZŠ – máme 10 deti – nárast o 4 žiakov, dotácia – úprava rozpočtu na prenesené kompetencie bola navýšená, obec podala žiadosť o dofinancovanie, schválené 1000 €. Demografická krivka stúpa, 5 detí na budúci rok do 1. ročníka, zvýšenia počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy

Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 50 % úväzok) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie.  

Materská škola

divadielko Gašparko, deň detí, deň rodiny – rodičia s deťmi pri spoločnej opekačke, spoločné výlety, príprava programov na obecné akcie

MŠ – dotácia na 5 ročné deti navýšená

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bol  vo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k dnešnému dňu cca 14 000 €

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch 

Plánované aktivity :

 • Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu
 • Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– zabezpečiť žiadosť a projekt na dotáciu – výzva v roku 2020
 • KŽP rekonštrukcia sály KD
 • Zabezpečiť požiarne auto
 • Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou
 • Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri
 • Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky
 • Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD
 • Oprava chodníka na cintoríne, vymeniť dlažbu, podaná žiadosť o dotáciu vo výške 5 000 € na SAŽP výzva POD 2020
 • Orez stromov okolo Sveržovky dokončiť
 • omaľovanie stĺpov MR, hydrantov
 • Kamerový systém namontovať podľa PD
 • Zateplenie stropu, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
 • Detské ihrisko pri NBD
 • ČSOB – schválená dotácia na Telocvičňu pod holým nebom vo výške 3 000 € – realizácia v roku 2020

V oblasti kultúry čo nás čaká v roku 2020:

–  27.3.2020 Noc s Andersenom

 • – deň matiek, obecné slávnosti, zápis novonarodených detí
 • – jesenné (november) a vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
 • – tradičné akcie obce podľa plánu kultúrnej komisie
 • – obecné slávnosti predbežne termín určený na sobotu 27.6.2020, návrh na opekačku, športové hry a posedenie pri hudbe

podanie žiadosti -Akvizícia knižníc – do 20.4.2020 – 5% spoluúčasť

– Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra – do 20.4.2020 – 20% spoluúčasť

Stav obyvateľov  r. 2019  štatistika – stav k 31.12.2019 – 400 obyvateľov – 193 mužov a 207 žien

 • Narodení – 4 chlapci
 • Zomrelí    – 3 ženy a 1 muž
 • Prihlásení – 20 osôb
 • Odhlásená – 1 osoba

VEREJNÁ SCHODZA  vyhodnotenie roka 2020  0cÚ Tarnov

1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná, skolaudovaná a preplatená z PPA rekonštrukcia chodníkov jedna strana. Projektová dokumentácia vypracovaná, podaná žiadosť o stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, čakáme na vyhlásenie výzvy o NFP.

2. Kult. dom – zrealizovaná a skolaudovaná komplexná rekonštrukcia,  prvá žiadosť o platbu preplatená, druhá zaslaná na refundáciu nákladov. Interiérové vybavenie – stoly okrúhle, obdĺžnikové, nerezové pracovné stoly do kuchyne, chladnička, umývačka, kombinovaný sporák a regály boli zakúpené čiastočne z dotácie 1 500 € cez projekt PSK a z obecného rozpočtu. Dokúpili sme vybavenie sociálnych zariadení. Dokončiť potrebujeme internetové pripojenie a ozvučenie sály KD. V septembri sa uskutočnila 1. svadba po rekonštrukcii, s kladným hodnotením, viac sme pre pandémiu Covid 19 nestihli. Sála bola využitá na štyri kolá celoplošného testovania, občania mohli aspoň takto vidieť zmenu po rekonštrukcii.

3. Rekonštrukcia MŠ, knižnica a príslušná infraštruktúra, spolková činnosť- skolaudovaná, náklady podľa zmluvy preplatené, faktúry za práce naviac postupne vyplácame.

4. Dva nájomné bytové domy – 2 x 8 bytov (3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom NBD) plne obsadené nájomníkmi. Máme vytvorený zoznam žiadosti od žiadateľov o nájomný byt, v prípade  novej žiadosť o výstavbu NBD na základe rozhodnutia OZ, pre tých, ktorým byt nebol pridelený. Z dôvodu opakovaných presakov žúmp pri NBD, obec požiadala zhotoviteľa o nápravu, žiadané opätovne o odstránenie aj iných nedostatkov v NBD spísaných po stretnutí nájomníkov. Bol zaslaný reklamačný protokol, žiaľ nedošlo k ich odstráneniu.

5. Základná škola rekonštrukcia strechy a zateplenie stropu  – v  decembri 2019 podaná žiadosť na Environmentálny fond na dokončenie zateplenia stropu a výmenu osvetlenia – neschválená. Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov, bleskozvod a maľby sú neoprávnené náklady v rámci výzvy, zrealizovať z rozpočtu obce. Do budúcna dať vypracovať projekt na využitie podkrovných priestorov. Výmena sanity a WC zrealizovaná z podpory sponzora.

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu na novej ulici zrealizovaná zároveň s výmenou stĺpov VSD a.s .  Obec podala žiadosť na MF o dotáciu na rekonštrukciu, zamietnutá z dôvodu presunu finančných prostriedkov na pandémiu.  Financované z rozpočtu obce, požiadame opäť o dotáciu. Rekonštrukcia VO, miestny rozhlas,  kamerový systém cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4 – neschválená žiadosť o dotáciu, podané odvolanie, nevyhodnotené.

7. Prevencia proti kriminalite – projekt na kamerový systém – dotácia 5 000 € v roku 2019, realizácia III. etapy bola v roku 2020 na ihrisku (2) a ZŠ (1). Ukončená, preplatená, vyúčtovaná, využívaná.

8. Oddychová zóna s detským ihriskom pri Nájomných bytových domoch cez MAS – žiadosť cez výzvu PRV 7.4 vo výške 30 000 € podaná v auguste 2019 – schválená, realizácia v jari 2021 po podpísaní zmluvy.

9. Projekt a žiadosť podanú na POD na rekonštrukciu spevnených plôch na cintoríne nám SAŽP neschválila, podali sme žiadosť o dotáciu na nadáciu Poštovej banky, nevyhodnotená zatiaľ.

10. Zaradenie DHZO do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ. Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať, zatiaľ nebolo pridelené zásahové vozidlo

11. Cesta IBV Lúky – po vysporiadaní pozemkov vypracovať GO plán komunikácie, vyňatie z pôdy, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, realizovať po dokončení 70 % výstavby rodinných domov.

12. Vodozádržné opatrenia na IBV Lúky – projekt. dokumentácia vypracovaná, podaná žiadosť o NFP z OP KŽP vo výške cca 157 000. Podaná žiadosť o územné konanie sa zasekla na OŽP – zaslaná žiadosť o vyjadrenie na VHMÚ Bratislava, do konca roka sa nevyjadrili, tým nemôžme doložiť dokumentáciu  a stratili sme možnosť o schválenie dotácie

13 .V+S WELDING – kolaudačné konanie právoplatné, prevádzka zahájená, zamestnaní 3 občania (Doicear, Paľuv, Knapová Zdenka)

14. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – prebieha stavebné konanie.

15. Projekt PSK 2020 – žiadosť schválená vo výške 1 500 €, zakúpený boli pracovný stôl, chladnička, umývačka, kombinovaný sporák        

16. FPÚ – knižnica – akvizícia knižníc, schválené 1000 € na knihy

17. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov : Volkswagen 1 000 € a Nadácia ČSOB – telocvičňa pod holým nebom 3 000 €, Nadácia Orange – program E-školy – Programujeme spolu a hravo 1 000,- € (realizácia v r.2021), Matica slovenská – 250 € na program obecné slávnosti, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  Nadácia, Pošt. banka, Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, VÚB banka – rôzne žiadosti o dotáciu podané

18. ÚPSVAR – Cesta na trh práce – pracovný pomer na plný úväzok do konca novembra – 1 zamestnanec, §12 – 4hodiny denne 1 pracovník, § 10 – 32 hod. na mesiac, po vyhlásení výzvy.

19. KNIHA O TARNOVE – rukopis sa dokončuje, návrh na grafickú úpravu, vydanie knihy v r. 2020 nebol možný z dôvodu znemožnenia prístupu do archívov pre pandémiu,  spracovanie na základe dohody p. Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté, zabezpečiť sponzorov od podnikateľov žijúcich alebo pôsobiacich v obci.

20. Kultúrne a športové akcie podľa plánu na rok 2020 nebolo možné uskutočniť z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a zákazu zhromažďovania.

21. Odpady: poplatok za vývoz TDO zvýšený na 15 € bol dostatočný na pokrytie nákladov za vývoz, 3x do roka veľkokapacitný kontajner, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení, od 1.1.2021 je povinnosťou občanov zbierať aj biologický odpad zo záhrad a kuchynský odpad, občanom bola zaslaná informácia o možnosti uskladňovať tento odpad vo vlastných kompostéroch, prípadne obec zabezpečí kompostéry a zaslané bolo čestné prehlásenie o zbere, na potvrdenie výnimky a preukázanie, že 100 % domácnosti kompostuje svoj odpad.

22. Dane z nehnuteľnosti – neboli zvyšované

23. nebolo zrealizované vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku aj napriek opakovaným žiadostiam na predstavenstvo Agrodružstva,  úprava poľnej cesty okolo DN až do Sveržova Agrodružstvom navozením makadamu, odstránením krovia a drevín.

24. doplniť ???? stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov zatiaľ, ďalšie sú v konaní, ??? kolaudačné konania … celkove bolo v r. 2019 vydaných pre obec, občanov, firmy na území obce ? stav povolení, ? ohlásení drob. stavieb,  ? kolaudačné konania, zmeny stavby pred dokončením

25. Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, NBD, kurty ….

Kultúrne akcie:

 • Mikuláš v r. 2020 bol zrealizovaný rozdávaním balíčkov po obci členmi kultúrnej komisie v maskách, vyzdobený stromček, vianočné osvetlenie po obci. Tradičné privítanie nového roka 2021 pri kostole s ohňostrojom a občerstvením nebol zrealizovaný, stretnutie dôchodcov sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie, poslanci rozdali darčekové poukážky v hodnote 10 €  všetkým dôchodcom, starostka obce poukážky, kvety a darčeky oslávencom a najstaršej občianke.

Základná škola:

 •  vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov,
 • ZŠ – do júna sme mali 10 žiakov, od septembra 14 žiakov, dotácia – úprava rozpočtu na prenesené kompetencie bola navýšená, rozpočet upravený a postačoval na náklady prevádzky v ZŠ. Demografická krivka stúpla, 4 detí na budúci rok do 1. ročníka, zvýšenie počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy
 • Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 72 % úväzok a 26 % dopĺňa úväzok riaditeľky) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie. 

Materská škola

 • Aktivity v rámci možnosti podľa aktuálnej pandemickej situácie, brigáda pri úprave okolia KSB a úprava zariadení na detskom ihrisku, zamestnanci + rodičia detí  
 • MŠ – dotácia na 5 ročné deti navýšená

Pandémia Covid 19 – obec zabezpečovala testovanie obyvateľov pri pilotnom a celoplošnom testovaní 4 x v sále Kultúrného domu, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov zabezpečovala obec, náklady na testovanie preplatené cez Okresný úrad Bardejov.

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bol  vo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k 31.12.2020  cca 8 000 €.

Úver – 60 000 € (10 rokov splatnosť) na doplatenie vzniknutých výdavkov pri prácach naviac pri projektoch realizovaných z dotácie, vybavenie kuchyne KD,

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch 

Plánované aktivity :

 • Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná a schválená žiadosť o dotáciu
 • Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– žiadosť o stavebné povolenie, doplnenie projekt o autobusovú niku a preveriť možnosti 3. etapy od mosta pokračovanie až po stavebniny, kanál na dažďovú vodu – žiadosť o realizáciu na SSC, žiadosť o dotáciu po vyhlásení výzvy.
 • Odkúpenie pozemkov, Geometrický plán na rozšírenie detského ihriska pre MŠ, požiadať o dotáciu na zmodernizovanie zariadenia, zrealizovať kompletné oplotenie ihriska (30 m už  osadené)
 • Zabezpečiť požiarne auto – preveriť stav našej žiadosti
 • Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou
 • Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri
 • Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky
 • Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD
 • Oprava chodníka na cintoríne, vymeniť dlažbu
 • Vyčistenie brehov od krovín a náletových drevín okolo Sveržovky
 • omaľovanie stĺpov MR, hydrantov
 • Zateplenie stropu, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
 • Detské ihrisko pri NBD

V oblasti kultúry čo nás čaká v roku 2021 ak to pandémia a opatrenia dovolia :

 •  
 • – deň matiek, obecné slávnosti, zápis novonarodených detí, krst knihy o obci
 • – jesenné (november) a vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
 • – tradičné akcie obce podľa plánu kultúrnej komisie

Stav obyvateľov  r. 2020  štatistika

stav k 31.12.2020 – 402 obyvateľov – 197 mužov a 205 žien

 • Narodení – 3 chlapci + 3 dievčatá
 • Zomrelí    –  7 žien + 4 muži
 • Prihlásení – 4 ženy + 6 mužov
 • Odhlásení – 2 ženy + 1 muž
 • Sobáše – 3